Sąlygos

1.1.   Įmonė –UAB „Eden Springs Lietuva”, įm. k. 211638230, Savanorių pr. 174A, Vilniaus LT-03153;

1.2.   Klientas – asmuo (fizinis ar juridinis), su kuriuo Įmonė sudaro Prekių pirkimo-pardavimo, pristatymo ir/arba Inventoriaus nuomos sutartį ir kuris minimas šios sutarties nuostatose ir kuris sutartį sudaro savo verslo tikslais;

1.3.   Bendrosios sąlygos – Sutarties dalis, kurioje nustatomos Įmonės ir Kliento teisės ir pareigos, susijusios su Užsakymo formoje aptartomis Prekėmis, Inventoriumi ir (arba) Paslaugomis, kainomis, bendrosiomis mokėjimo ir pristatymo sąlygomis, Sutarties sudarymo ir nutraukimo, pratęsimo sąlygomis, ginčų sprendimo tvarka ir kitais susijusiais klausimais.

1.4.   Užsakymo forma  – forma, kurioje nurodytas Kliento pateiktas užsakymas, su juo susijusios sąlygos, ir iš kurios matomos Kliento užsakytos Prekės ir (ar) Inventorius, Inventoriaus nuomos paslaugos, kaina, kiekis, pristatymo sąlygos ir adresas, Įmonės kontaktai ir kita su konkrečiu užsakymu susijusi informacija;

1.5.   Inventorius – Įmonei priklausanti įranga (įskaitant, bet neapsiribojant, vandens aparatai, vandens filtravimo aparatai, kavos aparatai, stelažai), kuri nuomojama, paskolinama arba parduodama Klientui, kad jis galėtų naudoti Prekes;

1.6.   Prekės – Įmonės platinami produktai (vanduo ir kita), kuriuos ji parduoda Klientui;

1.7.   Prekių pagal Kliento poreikį užsakymo paslauga – Įmonės Klientui šios Sutarties pagrindu teikiama paslauga, pagal kurią Klientas pagal poreikį gali užsisakyti Inventorių ir (arba) Prekes;

1.8.   Paslaugos – Įmonės teikiamos paslaugos, susijusios su Prekių ir (arba) Inventoriaus pirkimu ar nuoma (pavyzdžiui, Prekių ir (ar) Inventoriaus pristatymas, Inventoriaus įdiegimas, išmontavimas, gabenimas, remontas, techninė ir prevencinė priežiūra ir pan.);

1.9.   Pristatymo adresas – Kliento adresas, kurį Klientas nurodo kaip Prekių ir Paslaugų pristatymo adresą;

1.10. Prekių ir Paslaugų kaina – Prekių, Inventoriaus ir/arba Paslaugų kaina;

1.11. Prekių ir Paslaugų nuolaida – nuolaida, suteikiama Klientui kaip standartinės kainos procentas, paremta Prekių mėnesiniu suvartojimu, kuris planuojamas ir dėl kurio susitarta Užsakymo formoje;

1.12. Užstatas – piniginis mokėjimas, jei taikoma, kurį teisės aktų nustatyta tvarka Klientas sumoka Įmonei už teisės aktuose nustatytų Prekių įsigijimą. Užstatas Klientui grąžinamas, kai Klientas Įmonei grąžina teisės aktuose nustatytas Prekes, už kurias imamas nustatyto dydžio piniginis mokėjimas.

1.13. Pristatymo lapas – perdavimo aktas, kurį pasirašo Šalys perduodamos/priimdamos Inventorių ir kiekvieną kartą, kai Klientas gauna Prekes ir (ar) Paslaugas iš Įmonės;

1.14. Grąžinimo lapas – perdavimo aktas, kurį pasirašo Šalys, kai Inventorius grąžinamas Įmonei;

1.15. Inventoriaus naudojimo taisyklės – gamintojo išduota instrukcija, nurodanti įrangos saugaus naudojimo taisykles;

1.16. Įmonės kainoraštis – Įmonės nurodytos standartinės Prekių kainos, kurios gali skirtis nuo šioje sutartyje nurodytų kainų ir gali būti kitokios pasirašant šią sutartį;

1.17. Minimalus Prekių kiekis – minimalus Prekių skaičius, kurį Klientas privalo užsakyti kiekvieną mėnesį pagal Užsakymo formą;

1.18. Vienkartinė pakuotė – tai stiklinė, metalinė ar plastikinė geriamojo vandens, natūralaus mineralinio vandens ir (ar) šaltinio vandens tara, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai;

1.19. Sutartis – šios Bendrosios sąlygos kartu su Užsakymo forma.

1.20. Šalys – Įmonė ir Klientas.

1.21. Piniginis įkaitas – piniginis mokėjimas, kurį Klientas atlieka Įmonei už priimamą naudoti Inventorių. Šis piniginis mokėjimas netampa Įmonės nuosavybe ir yra grąžinamas, jei Klientas grąžina Inventorių pagal šias Bendrąsias sutarties sąlygas.

 

2.      Sutarties objektas, pirminės nuostatos

 

2.1.   Šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka, priklausomai nuo Kliento pateikto užsakymo, Įmonė:

2.1.1.  perduoda, o Klientas priima naudoti Inventorių ir (ar) Prekes, kurie nurodomi Užsakymo formoje bei šios Sutarties pagrindu suteikia Klientui Prekių pristatymo pagal Kliento poreikį paslaugą.

2.1.2.  Įmonė išnuomoja, o Klientas priima nuomai Inventorių, kuris nurodytas Užsakymo formoje, pagal šias bendrąsias sąlygas ir kliento priimtas specifines pasiūlymo sąlygas.

2.1.3.  Tiek Inventoriaus nuomos, tiek Inventoriaus ir (arba) Prekių pirkimo-pardavimo atvejais Įmonė įdiegia/sumontuoja Inventorių, vykdo prijungimo paslaugas, pakeičia jį ir atlieka jo prevencinę priežiūrą (Inventoriaus nuomos atvejais) pagal šios sutarties Bendrąsias sąlygas.

2.2.   Šios bendrosios sąlygos taikomos tiek Klientui pateikiant užsakymus ir sudarant sutartis internetu, tiek ir tais atvejais, kai į Klientą tiesiogiai kreipiasi Įmonės atstovai su pasiūlymu sudaryti sutartį.

2.3.   Prieš pateikdamas užsakymą ir sudarydamas Sutartį, Klientas privalo susipažinti su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis bei Įmonės Privatumo taisyklėmis. Klientas neturi teisės pateikti užsakymo, jei nesutinka su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir (arba) nėra susipažinęs su Įmonės Privatumo taisyklėmis.

 

3.      Įmonės teisės ir pareigos

3.1.   Įmonė įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytą Inventorių ir (arba) Prekes šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

3.2.   Įmonė pristato Prekes ir (ar) Inventorių Kliento nurodytu pristatymo adresu ir kartu pateikia Klientui Inventoriaus naudojimo taisykles ir Prekių laikymo ir naudojimo sąlygas.

3.3.   Įmonė užtikrina ir garantuoja, kad Prekių kokybė atitinka saugos sveikatai reikalavimus bei kitus reikalavimus, nustatytus aktualiuose teisės aktuose.

3.4.   Įmonė užtikrina ir garantuoja, kad Inventorius techniškai atitinka gamintojo reikalavimus ir taikytinus teisės aktus.

3.5.   Įmonė turi teisę pakeisti Prekių, Inventoriaus nuomos ir Paslaugų kainas pranešdama Klientui prieš vieną mėnesį Kliento nurodytais kontaktais.

3.6.   Įmonė turi teisę parinkti Inventoriaus vizualinį dizainą pagal Įmonės rinkodaros politiką.

 

4.      Kliento teisės ir pareigos

4.1.   Prekių ir (ar) Inventoriaus pristatymo metu Klientui bus pateikiamos Inventoriaus naudojimo taisyklės ir Prekių laikymo ir naudojimo sąlygos.  Klientas įsipareigoja susipažinti su Inventoriaus naudojimo taisyklėmis ir Prekių laikymo ir naudojimo sąlygomis ir įsipareigoja nekelti jokių priekaištų Įmonei dėl defektų, kurie kiltų dėl bet kokio Inventoriaus naudojimo ir/ar Prekių laikymo ir naudojimo ne pagal minėtuose dokumentuose nustatytas sąlygas.

4.2.   Tuo atveju, kai Klientas perka Inventorių ir (arba) Prekes, kurie yra nurodyti Užsakymo formoje, šios Sutarties pagrindu Klientui suteikiama galimybė naudotis Prekių pristatymo pagal Kliento poreikį paslauga, kurią teikia Įmonė. Naudojantis šia paslauga, Klientas, nurodydamas jam suteiktą kliento kodą, telefonu ar elektroniniu paštu ir (ar) kitomis priemonėmis gali užsisakyti Užsakymo formoje nurodytą Inventorių ir (arba) Prekes, kurios bus pristatytos Kliento nurodytu pristatymo adresu. Prekių pristatymo pagal Kliento poreikį paslaugos teikimui, apmokėjimui ir Inventoriaus ir (arba) Prekių pristatymui yra taikomos visos šiose Bendrosiose sąlygose nustatytos Inventoriaus ir (arba) Prekių pirkimo – pardavimo sąlygos. Prekių pristatymo pagal Kliento poreikį paslauga Klientui teikiama už Įmonės nustatytą mokestį, kai Klientas užsisako Įmonės nustatytą minimalų Inventoriaus ir (arba) Produktų skaičių.

4.3.   Tuo atveju, jeigu yra teikiama Inventoriaus nuomos paslauga, Klientas įgauna teisę naudoti išsinuomotą Inventorių. Klientas įsipareigoja negabenti Inventoriaus tretiems asmenims ir neperkelti Inventoriaus į kitą vietą, to iš anksto nesuderinus su Įmone. Klientas įsipareigoja Inventoriaus nepernuomoti.

4.4.   Tuo atveju, jeigu yra teikiama Inventoriaus nuomos paslauga, Įmonė pasilieka nuosavybės teisę į išnuomotą Inventorių visą Sutarties galiojimo laiką, o Klientas privalo grąžinti Inventorių Sutarčiai pasibaigus. Grąžintos Prekės turi būti tos pačios būklės, kokios buvo Klientui gavus, atsižvelgiant į įprastą nusidėvėjimą.

4.5.   Klientas įsipareigoja laiku sumokėti už Inventoriaus nuomos paslaugas, Inventoriaus ir (arba) Prekių įsigijimą ar kitas Užsakymo formoje nurodytas Paslaugas. Negavęs sąskaitos, Klientas privalo informuoti Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 800 20006 arba el. paštu: info@lt.edensprings.com.

4.6.   Klientas turi pareigą apmokėti teisės aktų nustatyto dydžio Užstatą už kiekvieną vienkartinę pakuotę, kurioje yra Prekė.

4.7.   Klientas neįgyja nuosavybės teisės į vandens butelius. Klientas pasibaigus Sutarčiai (ar anksčiau, susitarus su Įmone) įsipareigoja Įmonei grąžinti vandens butelius. Dėl butelių grąžinimo su Įmone turi būti susitarta individualiai Įmonės nurodytais kontaktais. Įmonė už butelių paėmimą taiko nustatytą mokestį. Grąžinami buteliai turi būti tvarkingi ir nesugadinti (nepažeisti). Jei nutraukiant sutartį nėra grąžinami 18,9l buteliai, Klientas privalo už šiuos negrąžintus butelius sumokėti, ši suma bus įtrauktą į sąskaitą.

4.8.   Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti Įmonei apie jo veiklos sustabdymą, likvidaciją ir/ar nemokumą, taip pat apie jo turto pokyčius, įskaitant pristatymo adreso pakeitimą.

4.9.   Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti Įmonei apie pastebėtus Prekių ir (ar) Inventoriaus defektus.

 

5. Prekių ir Paslaugų kainos, mokėjimo terminai, Užstatas, Piniginis įkaitas ir atsiskaitymo priemonės

 

5.1.   Prekių, Inventoriaus nuomos ir Paslaugų kainas ir nuolaidas nustatomos Užsakymo formoje. Nuolaida taikoma atsižvelgiant į Prekių suvartojimo kiekį per mėnesį. Pasikeitus mėnesiniam Prekių suvartojimo kiekiui, Įmonė turi teisę apžvelgti ir pakeisti Klientui teikiamą nuolaidą, pranešdama Klientui prieš vieną mėnesį. Prekių, Inventoriaus nuomos ir Paslaugų kainos taikomos pagal galiojantį Įmonės kainoraštį ir Kliento nuolaidą, jeigu ji taikoma. Visas kainoraštis prieinamas susisiekus su Klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 8 800 20006 arba el. paštu: info@lt.edensprings.com.

5.2.   Klientui grąžinus Vienkartinę pakuotę, kai pagal teisės aktų reikalavimus už ją turėjo būti sumokėtas Užstatas, ir, Inventoriaus nuomos atveju, grąžinus Inventorių, Įmonė grąžina Klientui Užstatą už Vienkartinę pakuotę, jei taikoma, ir (ar) Piniginį įkaitą už Inventorių. Įmonė pasilieka teisę, bet neprivalo išskaičiuoti iš Kliento Piniginio įkaito tam tikrą sumą (pagal galiojantį Įmonės kainoraštį) už Inventorių – Piniginis įkaitas gali būti panaudotas dalinai ar visiškai padengti Įmonės patirtus nuostolius ir atlikti mokėjimus nutraukus Sutartį (jei tokius nuostolius Įmonė patiria).

5.3.   Žaliavų (prekės ir produktai) kainai padidėjus 5 proc. ar daugiau, Imonė turi teisę Prekių kainą perskaičiuoti pagal naują žaliavų kainą. Kliento pareiga yra mokėti perskaičiuotą kainą.

5.4.   Klientas įsipareigoja Užsakymo formoje nurodytas įsigyjamas Prekes, Inventorių ir (ar) išsinuomojamą Inventorių bei susijusias Paslaugas apmokėti nurodomais būdais (bankiniu pavedimu, grynaisiais „Perlo“ terminaluose ar kitais būdais, jei Įmonė nurodo papildomus apmokėjimo būdus). Sąskaitą Klientas turi apmokėti per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimas laikomas atliktu tada, kai pinigai įskaitomi į Įmonės banko sąskaitą. Klientui nesutikus gauti sąskaitą elektroninėmis priemonėmis ir siunčiant popierinį variantą, skaičiuojamas 1,16 Eur (vienas euras šešiolika euro centų) + PVM pašto mokestis.

5.5.   Jeigu Klientas vėluoja sumokėti sąskaitą pagal terminą, Įmonė turi teisę pareikalauti sumokėti 0,02 (dviejų dešimtųjų) procento netesybas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.6.   Jeigu Klientas vėluoja sumokėti ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų, Įmonė turi teisę stabdyti Prekių, Inventoriaus tiekimą ir (ar) Paslaugų teikimą be išankstinio įspėjimo ir/ar kreiptis į skolų išieškojimo bendroves ir suteikti joms reikiamus duomenis apie Klientą.

5.7.   Jeigu pridėtinės vertės mokestis pakeičiamas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, Įmonė pasilieka teisę vienašališkai pakeisti kainas ta dalimi, kuri atsiranda dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo padidėjimo ar pamažėjimo.

5.8    Šalys sutaria, kad Mažosios bendrijos (MB) įmonės savininkas atsako visu savo turtu už MB perduotą naudoti įrangą ir prievoles atsiskaityti už suteiktas paslaugas/prekes.

 

6.      Prekių/Inventoriaus kokybės garantija, nekokybiškų Prekių/Inventoriaus keitimas, taisymas ir grąžinimas

 

6.1.   Prekių/Inventoriaus savybės nurodomos prie Prekių/Inventoriaus esančiuose aprašymuose. Prekė/Inventorius laikomi tinkamos kokybės, jei atitinka prie jų pateiktą aprašymą; tinkami naudoti tam, kam tokios Prekės/Inventorius paprastai naudojami; atitinka kokybinius rodiklius, kurie taikomi tokio pobūdžio Prekėms/Inventoriui.

6.2.   Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms/Inventoriui yra suteikiama gamintojo garantija, kaip ji reglamentuojama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Konkreti informacija apie garantiją pateikiama prie Prekių/Inventoriaus pridedamoje gamintojo garantijoje. Nuomojamo Inventoriaus garantijos laikotarpis nustatomas vieneriems metams.

6.3.   Dėl nekokybiškų Prekių/Inventoriaus keitimo/taisymo/grąžinimo Klientas turi kreiptis Įmonės pateikiamais kontaktais. Kiekvienu atveju dėl Prekių/Inventoriaus keitimo/taisymo/grąžinimo yra aptariama individualiai. Nekokybiškų Prekių/Inventoriaus atveju Klientas nėra atsakingas už išlaidas, reikalingas Prekei/Inventoriui pakeisti/pataisyti/grąžinti.

6.4.   Kokybiški maisto produktai (pavyzdžiui, vanduo) atgal nepriimami ir nekeičiami kitomis Prekėmis. Jeigu Klientas įsigijo netinkamos kokybės ar nesaugų maisto produktą, Klientas turi teisę reikalauti, kad maisto produktas būtų pakeistas į tokį pat tinkamos kokybės maisto produktą arba grąžinti maisto produktą Įmonei ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus. Šiomis teisėmis Klientas gali pasinaudoti, jei turi maisto produkto įsigijimo iš Įmonės įrodymą (pavyzdžiui, apmokėjimą patvirtinantį išrašą), ir tol, kol nesibaigė maisto produkto tinkamumo vartoti terminas.

6.5.   Jeigu defektas kyla dėl Inventoriaus netinkamo naudojimo ar laikymo, tai jo pakeitimo, taisymo ir susijusias transporto išlaidas padengia Klientas pagal Įmonės kainoraštį.

 

7.      Pristatymas ir grąžinimas

7.1.   Įmonė užtikrina, kad Prekės ir (ar) Inventorius (nuolatinio Prekių pirkimo ir (ar) Inventoriaus nuomos atveju) bus pristatyti Klientui pagal pristatymo tvarkaraštį, dėl kurio Šalys susitaria arba pagal Kliento užsakymą nemokamu telefonu 8 800 20006, ar elektroniniu būdu pateikiamą užsakymą Įmonės tinklalapyje https://www.edensprings.lt/myeden tokiomis kainomis, kokios jos nurodytos Kliento turimoje Įmonės asmeninėje paskyroje Pristatymo data nustatoma pristatymo tvarkaraštyje, kuris gali būti pakeistas informuojant Klientą iš anksto.

7.2.   Pristačius Prekes ir (ar) Inventorių Klientui, pasirašomas Pristatymo lapas.

7.3.   Įmonė pristato Prekes ir (ar) Inventorių į nurodytą vietą nurodytu laiku. Jeigu Kliento nėra nurodytoje vietoje nurodytu laiku, Prekių pristatymas atidedamas datai, dėl kurios Šalys susitaria. Šiuo atveju Klientas padengia visas Įmonei kylančias pakartotinio pristatymo išlaidas pagal Įmonės kainoraštį.

7.4.   Įmonė pasilieka teisę vienašališkai nustatyti ir/ar pakeisti pristatymo tvarkaraščius ir pristatymo regionus, informuodama Klientą apie pakeitimus prieš vieną mėnesį Kliento Užsakymo formoje nurodytais kontaktais.

7.5.   Šalys susitaria, kad Įmonė taiko Prekių ir (ar) Inventoriaus pristatymo mokestį.

7.6.   Šalys susitaria, kad Įmonė gali atlikti skubų Prekių ir (ar) Inventoriaus pristatymą pagal Kliento užsakymą, pristatydama Prekes tą dieną, kurią pateikiamas užsakymas, jeigu yra galimybės įvykdyti užsakymą. Tokiu atveju pristatymas atliekamas tik Įmonės filialų ribose ir tik tais atvejais, kai Klientas vienu metu užsisako ne mažesnį nei Minimalų Prekių kiekį. Skubaus pristatymo tą pačią dieną pateikto iki 11.00 val. kaina yra 20,00 Eur (dvidešimt eurų) + PVM.

7.7.   Inventoriaus nuomos atveju, kai Sutartis baigiasi Klientas privalo perduoti Įmonei Inventorių visiškai techniškai ir vizualiai tvarkingą. Šalys susitaria dėl išnuomoto Inventoriaus grąžinimo laiko. Inventorius laikomas Įmonei grąžintu, kai Šalys pasirašo Grąžinimo lapą, kuris laikomas perdavimo aktu. Tuo atveju, jeigu Inventoriaus grąžinimo metu nėra visiškai techniškai ir vizualiai tvarkingas (nepaisant normalaus nusidėvėjimo), Klientas įsipareigoja padengti tokio Inventoriaus remonto bei taisymo išlaidas pagal Įmonės pateiktą sąskaitą – faktūrą.

 

8. Sutarties galiojimas, pratęsimas ir nutraukimas

 

8.1.   Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir baigia galioti po 24 (dvidešimt keturių) mėnesių. Jeigu nė viena Šalis nenutraukia Sutarties raštu per 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties pabaigos, ji automatiškai pratęsiama dar kiekvieniems 12 (dvylikai) mėnesių pagal galiojančias sąlygas. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį raštu pranešęs apie tai Įmonei prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jeigu Klientas nutraukia sutartį vienašališkai prieš terminą, Klientas įsipareigoja, jei taikoma, sumokėti vienkartinį Inventoriaus dezinfekcijos mokestį 20 Eur (dvidešimt eurų) + PVM.

8.2.   Įmonė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėdama Klientą raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jeigu Klientas: pakartotinai vėluoja sumokėti sąskaitą; nutraukia savo veiklą arba paskelbia nemokumą; neužsisako Prekių daugiau kaip 2 mėnesius; sistemingai gadina Inventorių; Inventoriuje naudoja Prekes, kurios nėra tiekiamos Įmonės; nesutinka su kainų ir nuolaidų pakeitimais; sudarant sutartį pateikia neteisingą informaciją, kuri turi esminės reikšmės vykdant šią sutartį ir/ar yra įtarimų dėl Kliento neteisėtos veiklos.

8.3.   Kad ir kokia būtų Sutarties pabaigos priežastis, Klientas privalo atsiskaityti su Įmone pagal Sutartį ir sąskaitas, kurios išrašomos per 30 (trisdešimt) dienų nuo tada, kai Įmonė, jei taikoma, patikrina grąžinto Inventoriaus kokybę ir (ar) patikrina, koks Inventorius nebuvo grąžintas.

8.4.   Prekės atgal nepriimamos, o už juos sumokėti pinigai negrąžinami. Šalys susitaria dėl Inventoriaus grąžinimo laiko. Inventorius laikomas Įmonei grąžintu, kai teisėti Šalių atstovai pasirašo Grąžinimo lapą, kuris laikomas perdavimo aktu.

 

 

9.      Šalių atsakomybė

9.1.   Klientas prisiima visą atsakomybę už nuostolius, kilusius dėl Kliento kaltės dėl neteisingo išsinuomoto Inventoriaus naudojimo, taip pat už Inventoriaus vagystę ir/ar dalinį ar visišką Inventoriaus sugadinimą. Jeigu Inventorius pažeidžiamas tiek, kad tampa nebeįmanoma jo naudoti, Klientas privalo padengti Įmonei visus nuostolius pagal galiojantį kainoraštį. Padengus nuostolius, sugadintas Inventorius tampa Kliento nuosavybe. Klientas įsipareigoja naudoti Inventorių tik pagal numatytą paskirtį. Draudžiama naudoti talpas kitiems skystiems produktams laikyti ir vartoti kitų tiekėjų produktus su Įmonės Inventoriumi. Priešingu atveju Įmonė turi teisę pritaikyti 50 Eur (penkiasdešimt eurų) netesybas ir išrašyti sąskaitą už prevencinę priežiūrą ir Inventoriaus taisymo išlaidas. Klientas nedelsdamas praneša Įmonei apie Inventoriaus pažeidimus ir/ar naudojimo trukdžius. Vagystės, praradimo, sunaikinimo, manipuliacijos, netinkamo naudojimo ar stelažų remonto atveju Klientas atsako už žalą. Priklausomai nuo nuomojamo stelažo modelio, iš Kliento bus imamas mokestis nuo 40 € iki 80 €, atitinkantis įrangos komercinę vertę pagal įmonės įvertinimą ir šiuo metu mūsų svetainėje nurodytas kainas.

9.2.   Pasirašydamas Sutartį, Klientas leidžia Įmonei ir jos partneriams naudoti Kliento asmeninius duomenis tiek, kiek reikia užtikrinti Sutarties sąlygoms, taip pat siųsti Klientui informaciją, susijusią su Įmonės produktais ar paslaugomis el. paštu, SMS žinutėmis ar paštu. Klientas sutinka, kad skambučiai su Įmonės Klientų aptarnavimų centru gali būti įrašyti. Įmonė garantuoja tokių įrašų konfidencialumą. Klientas sutinka, kad jo vardas gali būti panaudotas rinkodaros tikslams, iš anksto dėl to susitarus.

9.3.   Jeigu Sutartį Kliento vardu pasirašo juridinio asmens atstovas, kuris nėra Kliento valdybos narys, Klientas privalo prie Sutarties pridėti dokumento, įrodančio šiam asmeniui suteiktą galią, tinkamą originalą (šis Sutarties priedas taikomas tik juridiniams asmenims).

 

10.    Nenugalimoji jėga (Force Majeure)

 

10.1. Šalys neprivalo vykdyti Sutarties įsipareigojimų, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės (audra, potvynis, žemės drebėjimas, gaisras, karas, automobilio avarija, įvykusi Įmonės atstovui atliekant Sutarties įsipareigojimus), nacionaliniai ir vietiniai įstatymai ir sprendimai, priimti kompetentingų institucijų, kurie padaro neįmanoma Šalims įvykdyti Sutarties įsipareigojimus ir kurių nebuvo galima protingai išvengti, (pavyzdžiui, aktas, išduotas kompetentingos institucijos, nustatantis, kad patekimas į Vilniaus senamiestį ar miesto centrą yra visiškai draudžiamas tam tikru laikotarpiu (nepaisant leidimų)).

 

11.    Baigiamosios nuostatos

 

11.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su ja ir jos pažeidimu, nutraukimu ir/ar galiojimu, bus sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys nesusitaria derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarčiai (įskaitant jos aiškinimą) yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys.

 

12. Privatumo taisyklės